BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Đối tượng bảo hiểm cho người lao động
Người tham gia bảo hiểm bao gồm các tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
Phạm vi bảo hiểm cho người lao động
Quy tắc bảo hiểm này sẽ bồi thường trong trường hợp tử vong, thương tật của người lao động gây ra do tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp dẫn đến và phát sinh trong thời gian thuê mướn lao động của Người được bảo hiểm.

BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
BẢO HIỂM BỒI THƯỜNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Quyền lợi bảo hiểm cho người lao động

Trường hợp tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, PTI chi trả 30 tháng lương hoặc nhiều hơn tùy theo lựa chon của Người được bảo hiểm;

Trường hợp thương tật bộ phận vĩnh viễn: Chi trả theo tỷ lệ thương tật và số tiền bảo hiểm (100% trường hợp tử vong).
Chi phí y tế: PTI sẽ chi trả theo chi phí y tế thực tế, hợp lý theo giới hạn số tiền bảo hiểm lựa chọn của Người được bảo hiểm;
Trợ cấp mất giảm thu nhâp (lương) hoặc trợ cấp ngày trong thời gian điều trị: PTI chi trả trợ cấp lương hoặc trợ cấp ngày trong thời gian nghỉ điều trị thương tật theo chỉ định của bác sĩ. Giới hạn tối đa 6 tháng lương hoặc lựa chọn của NĐBH.
Số tiền bảo hiểm cho người lao động:
30 tháng lương hoặc một số tiền cố định theo yêu cầu của Người được bảo hiểm.


« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID