BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Quyền lợi Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm 
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với 
1.1 những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau), 
1.2 những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; 
2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
2.1 bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,
2.2 đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PTI đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này; VỚI ĐIỀU KIỆN là trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một sự cố hay có thể quy kết cho cùng một sự cố hay nguyên nhân đầu tiên sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, PTI sẽ bồi thường trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu cho đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều khoản và các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM


« PREV
NEXT »

Không có nhận xét nào

Facebook Comments APPID