BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Hiểm trách nhiệm. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo Hiểm trách nhiệm. Hiển thị tất cả bài đăng

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM

1. Bảo hiểm trách nhiệm đối với người thứ ba 2. Bảo hiểm trách nhiệm công cộng/sản phẩm 3. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp 4. Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn, thiết kế và giám sát

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM 

Đối tượng bảo hiểm:

Trách nhiệm pháp lý hay nghĩa vụ bồi thường các thiệt hại do lỗi của mình làm tổn hại cho các tổ chức và/hoặc cá nhân khác.

Phạm vi bảo hiểm:

PTI sẽ bồi thường một phần hoặc toàn bộ số tiền mà Người được bảo hiểm phải bồi thường đối với các trách nhiệm pháp lý phát sinh ngoài hợp đồng (thiệt hại đối với bên thứ ba) do lỗi bất cẩn hay sai sót trong quá trình thực hiện các công việc và/hoặc cáchoạt động kinh doanh của người được bảo hiểm gây ra
  • Thương tật hoặc bệnh tật bất ngờ đối với người thứ 3
  • Tổn hại bất ngờ đối với tài sản
  • Thiệt hại tài sản làm ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh hoặc thu nhập.
  • Các chi phí kiện tụng.
  • Chi phí cần thiết và hợp lý để ngăn ngừa hạn chế tổn thất. 
  • Và một số rủi ro khác.

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP TƯ VẤN THIẾT KẾ

BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM

Quyền lợi Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm 
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với 
1.1 những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau), 
1.2 những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản gây nên bởi hàng hoá do Người được bảo hiểm bán, cung cấp, sửa chữa, thay thế, xử lý hay phục vụ có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh do Người được bảo hiểm thực hiện và phát sinh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm; 
2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng
2.1 bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm,
2.2 đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PTI đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này; VỚI ĐIỀU KIỆN là trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một sự cố hay có thể quy kết cho cùng một sự cố hay nguyên nhân đầu tiên sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, PTI sẽ bồi thường trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu cho đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều khoản và các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM
BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM SẢN PHẨM


BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM CÔNG CỘNG

Quyền lợi bảo hiểm :Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng
1. Tất cả các khoản tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường đối với 
1.1 những thiệt hại bất ngờ về người (thương tật hoặc ốm đau), 
1.2 những tổn thất hay thiệt hại bất ngờ về tài sản phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi địa lý quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và xảy ra hoặc gây nên như miêu tả trong phần mô tả rủi ro ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm; 
Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng
Bảo Hiểm Trách Nhiệm Công Cộng


2. Tất cả các khoản phí tổn và chi phí kiện tụng 
2.1 bồi hoàn cho bên nguyên đơn chống lại Người được bảo hiểm, 
2.2 đã phát sinh với sự đồng ý bằng văn bản của PTI đối với bất kỳ khiếu nại nào đòi Người được bảo hiểm bồi thường và việc bồi thường đó phù hợp với các quy định trong Quy tắc bảo hiểm này; VỚI ĐIỀU KIỆN là trách nhiệm của PTI đối với tất cả các khoản bồi thường trả cho một hay nhiều bên nguyên đơn về một hay nhiều sự cố phát sinh từ cùng một sự cố hay có thể quy kết cho cùng một sự cố hay nguyên nhân đầu tiên sẽ không vượt quá giới hạn bồi thường quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với một sự cố, và đối với tất cả các thương tật về người và tổn thất hay thiệt hại về tài sản là hậu quả của tất cả các sự cố phát sinh trong suốt thời hạn được bảo hiểm sẽ không vượt quá hạn mức trách nhiệm quy định trong Giấy chứng nhận bảo hiểm đối với mỗi thời hạn bảo hiểm. Trong trường hợp Người được bảo hiểm chết, PTI sẽ bồi thường trách nhiệm mà Người được bảo hiểm phải gánh chịu cho đại diện của Người được bảo hiểm theo các điều khoản và các hạn mức quy định trong Quy tắc bảo hiểm, với điều kiện là người đại diện đó phải tuân thủ, thực hiện đầy đủ các điều khoản, các điểm loại trừ, các hạn mức trách nhiệm, và các điều kiện của Quy tắc bảo hiểm này như thể chính họ là Người được bảo hiểm.