Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Bảo hiểm xây dựng - lắp đặt

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Về hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
Hồ sơ bồi thường bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc bao gồm các tài liệu sau: a) Văn bản yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm. b) Tài liệu liên quan đến đối tượng bảo hiểm, bao gồm: Hợp đồng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm. c) Biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tại thời điểm gần nhất thời điểm xảy ra sự kiện bảo hiểm (bản sao). d) Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền. đ) Văn bản kết luận hoặc thông báo về nguyên nhân vụ cháy, nổ của cơ quan có thẩm quyền (bản sao) hoặc các bằng chứng chứng minh nguyên nhân vụ cháy, nổ. e) Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại. Bên mua bảo hiểm có trách nhiệm thu thập và gửi doanh nghiệp bảo hiểm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ và điểm e khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp bảo hiểm thu thập tài liệu quy định tại điểm d khoản 2 Điều này.

BẢO HIỂM LẮP ĐẶT NỒI HƠI

Đối tượng bảo hiểm -Bảo hiểm lắp đặt nồi hơi  Tổn hại vật chất đối với nồi hơi do những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm -Trách nhiệm đối với người, tài sản do tổn thất được bảo hiểm đối với nồi hơi gây ra.
Phạm vi bảo hiểm - Bảo hiểm lắp đặt nồi hơi  Tổn hại (không phải do cháy);Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với tổn hại cho tài sản không thuộc sở hữu;Trách nhiệm của Người được bảo hiểm theo luật định đối với thương tật cho bất kỳ người nào, nhưng không phải là người làm thuê hay công nhân hay thành viên trong gia đình Người được bảo hiểm;Các điểm loại trừ - Bảo hiểm lắp đặt nồi hơi  do hao mòn, khuyết tật của nguyên vật liệu chế tạo nồi hơi hay bình áp lực, do rò rỉ, ăn mòn hay do tác động của nhiên liệu hay tác động hay nói cách khác, tạo rãnh hay nứt bất kỳ bộ phận nào của nồi hơi hay bình áp lực, sự mục ruỗng tự nhiên, đối với việc tạo thành và phát triển của những vết nứt, bị phồng, dát mỏng hay vết khác, hay đối với những chỗ gãy, hỏng các mối nối, hay đối với …

BẢO HIỂM LẮP ĐẶT BẢNG HIỆU - ĐÈN QUẢNG CÁO

Đối tượng bảo hiểm - Bảo hiểm bảng hiệu - đèn quảng cáo Tổn hại vật chất đối với bảng hiệu, đèn quảng cáo do các rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm Trách nhiệm đối với người thứ ba của Người được bảo hiểm do bảng hiệu, đèn quảng cáo bị tổn thất vật chất thuộc phạm vi bảo hiểm
Phạm vi bảo hiểm - - Bảo hiểm bảng hiệu - đèn quảng cáo PTI sẽ bồi thường cho: Phần 1 - Tổn thất hay thiệt hại vật chất:  Các nguyên nhân bất ngờ từ bên ngoài bên ngoài;Cháy, sét đánh, nổ không phải do bản thân thiết bị hoặc mất trộm;Phần 2 - Trách nhiệm đối với người thứ ba           Do hay gây ra ra do hay gây ra bởi bất kỳ hư hỏng nào của thiết bị được bảo hiểm dân đến: Thương tật thân thể do không cố ý đối với người thứ ba (không phải người nhà của Người được bảo hiểm hay người làm thuê của Người được bảo hiểm);Thiệt hại trực tiếp do không cố ý đối với tài sản không thuộc sở hữu, được giám sát hoặc được điều khiển bởi Người được bảo hiểm hay người làm thuê của N…