BREAKING NEWS
latest

728x90

header-ad

468x60

header-ad

Về đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộcVề đối tượng bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:
1. Đối tượng bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ, bao gồm:
a) Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình; máy móc, thiết bị.
b) Các loại hàng hóa, vật tư (bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm).
2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đng bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Những doanh nghiệp nào phải mua bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc?

Những doanh nghiệp nào phải mua bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc?
Nghị định 23/2018 quy định những doanh nghiệp sau đây phải bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc. 

Về nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Về nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc:

  1. Các cơ quan , tổ chức và cá nhân phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm . Nếu bạn không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có thể bị phạt hành chính. (Xem thêm : Các doanh nghiệp phải mua bảo hiểm http://www.ptisaigon.com/2018/11/ve-oi-tuong-ap-dung-cua-nghi-inh-232018.html )

Về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23/2018

Về mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 23/2018 .
Mức phí bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, được quy định  theo nghị định 23/2018 .Theo đó những ngành nghề khác nhau sẻ có mức phí khác nhau . Quý khách có thể xem bảng mức phí phía dưới đây:
Theo đó : Mức phí bảo hiểm áp dụng cho cơ sở là trường học sẻ được tính như sau.
Trường học A có tổng giá trị tài sản tham gia bảo hiểm : 10 Tỷ đồng .
Mức phí bảo hiểm trường học A phải đóng là : 10 Tỷ * 0.05% = 5 Triệu đồng + 500.000 đồng (VAT)= 5.500.000 đồng . /1 Năm . 

Về đối tượng áp dụng của nghị định 23/2018 bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc

Về đối tượng áp dụng của nghị định 23/2018 bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc.

Nghị định 23/2018 quy định về bảo hiểm cháy , nổ bắt buộc . Nghị định này áp dụng đối với cơ quan , tổ chức có nguy nghiểm về cháy nổ quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP Ngày 31 Tháng 7 Năm 2014.